S T A N O V Y

Občianskeho združenia veda.sk

Článok 1

Základné ustanovenia

 1. Názov občianskeho združenia v slovenskom jazyku je veda.sk, v anglickom jazyku veda.sk.
 2. Sídlom občianskeho združenia veda.sk je Hraničná 73, 821 05 Bratislava, Slovenská republika.
 3. Občianske združenie veda.sk je dobrovoľné výberové združenie vedeckých pracovníkov, odborných pracovníkov a ďalších záujemcov o vedu bez ohľadu na ich svetonázorovú, politickú, či národnú príslušnosť.
 4. Občianske združenie veda.sk vstupuje ako samostatný subjekt do vzťahu k iným organizáciám sledujúcim podobné ciele v Slovenskej republike a v zahraničí.

Článok 2

Cieľ a činnosť

 1. Cieľom občianskeho združenia veda.sk (ďalej len združenia) je podpora rozvoja vedy v oblasti tak základného, ako aj aplikovaného výskumu, šírenie dosiahnutých výsledkov prostredníctvom internetu a ďalších médií.
 2. Činnosť združenia, sledujúc stanovený ciel', bude spočívať najmä:
 1. v oboznamovaní verejnosti s najnovšími výsledkami vedeckého výskumu a s ich prezentáciou a popularizáciou v prostredí internetu,
 2. v združovaní vedeckých pracovníkov základného a aplikovaného výskumu, pedagogických pracovníkov a študentov vysokých, stredných a základných škôl,
 3. v podpore tvorby a vydávania vedeckých a odborných prác a edícií dokumentov predovšetkým v elektronickej forme,
 4. v podpore originálnych projektov zameraných na rozvoj vedy
 5. v informovaní o študijných pobytoch a ich následnom sprostredkovaní pre mladých odborníkov a tvorivých vedeckých pracovníkov na významných pracoviskách v zahraničí,
 6. v informovaní o študijných pobytoch a ich následnom sprostredkovaní pre vedeckých pracovníkov zo zahraničia na pracoviskách v SR,
 7. v podpore účasti slovenských vedeckých pracovníkov na medzinárodných vedeckých podujatiach doma i v zahraničí,
 8. v podpore ďalších aktivít v oblasti vedy v súlade s rozhodnutím Valného zhromaždenia združenia.
 1. Združenie bude ďalej:
 1. presadzovať slobodu prejavu a tvorby,
 2. propagovať výsledky vedeckej činnosti tak na Slovensku, ako aj v zahraničí,
 3. vytvárať podmienky pre rozvoj vedy, vedeckej činnosti v prostredí internetu formou webhostingu, konzultačnej a poradenskej činnosti,
 4. podporovať analogické projekty súvisiace s propagáciou a rozvojom vedy a vedeckej činnosti na internete,
 5. poriadať semináre, konferencie a ďalšie odborné podujatia súvisiace s prezentáciou vedy a výskumu vo virtuálnom priestore,
 6. poskytovať pomoc všetkým typom škôl pri zvyšovaní úrovne vyučovania,
 7. prispievať k zvyšovaniu odbornej úrovne svojich členov s osobitným dôrazom na rozvoj talentov,
 8. zabezpečovať stavovskú ochranu záujmov vedeckých pracovníkov, sympatizantov vedy a brániť profesijné záujmy a práva členov združenia.

Článok 3

Členstvo

 1. Členstvo v združení môže byť riadne, mimoriadne a čestné:
 1. Riadnym členom združenia sa môžu stať vedeckí alebo odborní pracovníci z oblasti vedy, pedagógovia všetkých typov škôl zaoberajúci sa vedou alebo iné osoby, ktoré majú záujem o vedu a aktívne participujú na tvorbe internetových projektov spadajúcich do portfólia združenia a dodržiavajú pritom stanovy.
 2. Mimoriadnym členom združenia sa môžu stať vedeckí alebo odborní pracovníci z oblasti vedy, pedagógovia všetkých typov škôl zaoberajúci sa vedou alebo iné osoby, ktoré sympatizujú so zámermi združenia.
 3. Čestným členom združenia sa môžu stať významní domáci alebo zahraniční pracovníci, osobnosti vedy, výskumu, kultúry vzdelávania, verejného a spoločenského života, ktoré výrazne prispeli k rozvoju vedy a výskumu alebo ho nejakým spôsobom priaznivo ovplyvnili a súhlasia so svojim čestným členstvom v združení. Čestným členom združenia sa môžu tiež stať fyzické alebo právnické osoby, ktoré na činnosť združenia prispejú sponzorským darom/príspevkom, ktorého minimálnu výšku určuje a schvaľuje pre daný rok Výbor združenia.
 1. Členom združenia môžu byť fyzické osoby staršie ako 15 rokov alebo právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľom združenia.
 2. Členov združenia schvaľuje a prijíma Výbor združenia.
 3. Nadobudnutie členstva sa datuje dňom schválenia prihlášky Výborom združenia. Podmienkou schválenia prihlášky je zaplatenie členského príspevku. Jeho výšku určuje Výbor združenia.
 4. Dokladom o členstve v združení je písomný doklad v podobe členskej karty.
 5. Zánik, pozastavenie a obnova členstva:
 1. členstvo v združení zaniká úmrtím člena, jeho vystúpením alebo vylúčením,
 2. svoje vystúpenie zo združenia oznámi člen písomne Výboru združenia,
 3. členstvo riadneho a mimoriadneho člena sa môže pozastaviť v prípade, ak aj napriek upozorneniu zo strany Výboru združenia neplatí členské príspevky za obdobie dlhšie ako jeden rok. Po uhradení členských príspevkov spätne za dané obdobie sa členstvo automaticky obnovuje a považuje sa za kontinuálne,
 4. riadny, mimoriadny alebo čestný člen môže byť vylúčený z vážneho dôvodu, najmä ak jeho konanie je v rozpore s povinnosťami člena, ktoré sú určené stanovami,
 5. zánikom združenia.

Článok 4

Práva a povinnosti riadnych, mimoriadnych a čestných členov

 1. Riadny člen združenia má právo:
 1. voliť a byť volený do všetkých orgánov združenia,
 2. podávať návrhy a hlasovať o návrhoch podaných na stretnutiach združenia,
 3. byť informovaný o činnosti združenia a všetkých jeho podujatiach, zúčastňovať sa týchto podujatí,
 4. používať zariadenia a služby, ktoré má združenie k dispozícii pre svoju činnosť.
 1. Riadny člen združenia má povinnosť:
 1. aktívne sa podieľať na činnosti združenia a hájiť jeho záujmy,
 2. zachovávať ustanovenia stanov združenia,
 3. brániť slobodu prejavu a tvorby,
 4. platiť členské príspevky.
 1. Mimoriadny člen združenia má právo:
 1. podávať návrhy na stretnutiach združenia,
 2. byť informovaný o činnosti združenia a všetkých jeho podujatiach, zúčastňovať sa týchto podujatí,
 3. využívať služby, ktoré združenie poskytuje.
 1. Mimoriadny člen združenia má povinnosť:
 1. podieľať sa na činnosti združenia a hájiť jeho záujmy,
 2. zachovávať ustanovenia stanov združenia,
 3. brániť slobodu prejavu a tvorby,
 4. platiť členské príspevky.
 1. Čestný člen združenia má právo:
 1. podávať návrhy na stretnutiach združenia,
 2. byť informovaný o činnosti združenia a všetkých jeho podujatiach, zúčastňovať sa týchto podujatí,
 3. využívať služby, ktoré združenie poskytuje,
 4. pre daný rok, v ktorom združeniu poskytol sponzorský dar/príspevok, byť uvádzaný medzi sponzormi projektov na miestach ktoré slúžia k tomuto účelu.
 1. Čestný člen združenia má povinnosť:
 1. brániť slobodu prejavu a tvorby,
 2. hájiť záujmy združenia,
 3. zachovávať ustanovenia stanov združenia.
 1. Varianty platenia členských príspevkov vyplývajúce z typu členstva sú nasledovné:
 1. členský poplatok pre riadneho a mimoriadneho člena za kalendárny rok určuje Výbor združenia,
 2. pre študentov a osoby, ktoré sú mimo pracovného pomeru sa výška členského príspevku rovná 50 % výšky členského príspevku osôb nepatriacich do tejto kategórie.

Článok 5

Orgány združenia

 1. Orgánmi združenia pre všetky odvetvia jej činnosti sú:
 1. Valné zhromaždenie,
 2. Výbor
 1. Predseda.
 2. Pobočky, sekcie, kluby.

Článok 6

Valné zhromaždenie

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia. Riadne Valné zhromaždenie zvoláva Výbor združenia najmenej raz za päť rokov. Mimoriadne Valné zhromaždenie zvoláva Výbor združenia z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť aspoň dvoch tretín riadnych členov, a to najneskôr do dvoch mesiacov po predložení písomnej žiadosti.
 2. Do pôsobnosti Valného zhromaždenia patrí:
 1. schvaľovať, upravovať a meniť stanovy združenia,
 2. určovať hlavné smery činnosti združenia na ďalšie obdobie,
 3. tajným hlasovaním riadnych členov voliť členov Výboru združenia,
 4. s konečnou platnosťou potvrdzovať členstvo v združení a rozhodovať o odvolaniach proti rozhodnutiam Výboru združenia,
 5. schvaľovať správy odstupujúceho Výboru združenia,
 6. zriaďovať a rušiť pobočky, sekcie a kluby združenia,
 7. uznášať sa o zrušení združenia.
 1. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina riadnych členov združenia.
 2. Valné zhromaždenie riadi predseda, resp. člen poverený Výborom združenia.
 3. Uznesenie sa prijíma, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných riadnych členov združenia.
 4. Na schválenie alebo zmenu stanov sa vyžaduje súhlas dvoch tretín prítomných riadnych členov združenia.
 5. Na zrušenie združenia sa vyžaduje súhlas dvoch tretím celkoveho počtu riadnych členov združenia.
 6. Mimoriadnemu Valnému zhromaždeniu prislúchajú rovnaké práva ako riadnemu Valnému zhromaždeniu združenia.

Článok 7

Výbor

 1. Výbor je výkonným orgánom združenia, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný Valnému zhromaždeniu. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia.
 2. Výbor má najmenej 3 členov, ktorých funkčné obdobie je 5 rokov. Výbor sa schádza najmenej štyrikrát ročne. Jeho rokovania zvoláva a riadi predseda, ktorého si na svojom prvom zasadnutí po každom Valnom zhromaždení volí zo svojho kruhu Výbor združenia. Ten je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Výbor rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
 3. Výbor rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia, ktoré nie sú stanovami vyhradené do pôsobnosti Valného zhromaždenia pričom najmä:
 1. volí spomedzi svojich členov a odvoláva predsedu,
 2. riadi a zabezpečuje činnosť združenia,
 3. zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania Valného zhromaždenia a následne zabezpečuje realizáciu jeho rozhodnutí,
 4. vypracúva plán činnosti i správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia,
 5. zodpovedá za hospodárenie a vedenie účtov združenia a vypracúva účtovnú uzávierku,
 6. rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia a stanovuje vyšku členských príspevkov,
 7. rozhoduje o zrušení združenia, ak sa Valné zhromaždenie nezíde do troch mesiacov, aby rozhodlo o zrušení združenia,
 8. ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia.

Článok 8

Predseda

 1. Štatutárnym orgánom združenia je predseda, ktorý združenie riadi a koná v jeho mene.
 2. Obmedzenia práva predsedu konať v mene združenia sú voči tretím osobám neúčinné.
 3. Podpisovanie za združenie sa uskutočňuje tak, že k názvu združenia či oficiálnej pečiatke združenia pripojí svoj podpis predseda, alebo nim splnomocnená osoba.
 4. Predseda je za svoju činnosť zodpovedný Výboru združenia.

Článok 9

Pobočky, sekcie, kluby

 1. Vo významných strediskách (vedeckých, pedagogických, kultúrnych, priemyselných), kde sú k tomu potrebné predpoklady, sa so súhlasom Výboru združenia môžu zakladať pobočky združenia. Úlohou pobočiek je organizačne podchytiť členov a plniť úlohy združenia v okruhu svojej pôsobnosti.
 2. Pre lepšiu koordináciu práce môže združenie vytvárať sekcie, odborné skupiny a kluby, do ktorých sa členovia združujú podľa svojich záujmov a špecializácie. Členstvo v združení nie je podmienkou práce v sekcii, odbornej skupine či klube.

Článok l0

Hospodárenie združenia

 1. Združenie hospodári s hnuteľným i nehnuteľným majetkom, ktorý je nedotknuteľným vlastníctvom združenia a slúži výhradne na plnenie jeho cieľov. Majetok združenia musí byť spravovaný v súlade so zásadami riadneho hospodárenia.
 2. Hospodárenie a účtovanie združenia sa uskutočňuje v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 3. Všetky finančné prostriedky združenia sa ukladajú na samostatný účet, zriadený na tento účel v peňažnom ústave.
 4. Zdrojmi majetku sú zákonom dovolené finančné a iné prostriedky vo forme:
 1. príspevkov, darov od právnických a fyzických osôb z tuzemska i zo zahraničia,
 2. výnosov z verejných zbierok, lotérií, zo vzdelávacích a spoločenských akcií,
 3. príjmov z činností pri naplňovaní cieľa združenia,
 4. úrokov z finančných prostriedkov v peňažných ústavoch,
 5. dotácií zo štátneho rozpočtu,
 6. dedičstva,
 7. výnosov z majetku združenia
 1. Prostriedky združenia možno použiť len na plnenie cieľa a činnosti v súlade s článkom 2.

Článok 11

Zánik združenia

 1. Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením, ak sa o jeho zániku uznesie Valné zhromaždenie dvomi tretinami celkového počtu riadnych členov združenia, resp. v zmysle čl. 7, bod g alebo zlúčením s iným združením, alebo inou mimovládnou neziskovou organizáciou za vyššie uvedených podmienok. Na zánik združenia sa primerane použijú ustanovenia § 70 a § 75 Obchodného zákonníka.
 2. Ak zaniká združenie rozpustením, predseda ustanoví likvidátora.
 3. Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky pohľadávky združenia.
 4. Majetok sa v prípade likvidácie môže použiť výlučne na podporu projektov zameraných na podporu vedy v prostredí internetu, alebo na iné všeobecne prospešné ciele a činnosti.

Článok 12

Záverečné ustanovenia

 1. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia ustanovujúcim Valným zhromaždením.
 2. Združenie vzniká dňom registrácie Ministerstvom vnútra SR podľa príslušných zákonných predpisov.